Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MORKA.PL z 19.12.2018
   1. Definicje

    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
    2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
    4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
    5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
    6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
    7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
    8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
    9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
    10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj
     i liczbę Towaru.
   2. Postanowienia ogólne
    1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: morka.pl.
    2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    3. Sklep internetowy, działający pod adresem: morka.pl, prowadzony jest przez Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o..
    4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
     1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
     2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
     3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
     4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
    5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
     1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub
     2. Mozila Firefox w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą Javy,
     3. minimalna rozdzielczość ekranu 1200x900 pikseli.
    6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
    7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną
     o powyższym powiadomieni.
    8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu morka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
    1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
    2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
    3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
    4. Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
     1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
     2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
     3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Morki Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o..
    5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Morki Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o..
    6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
     w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
     w Internecie.
    7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
     1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
     2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
     3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
     4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],
     5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
     6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
    1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową morka.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
    3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
    4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznaczne informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
    5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
     1. przedmiotu zamówienia,
     2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
     3. wybranej metody płatności,
     4. wybranego sposobu dostawy,
     5. czasu dostawy.
    6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
    7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Morką Szkołą Żeglarstwa Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
    8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
    10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
    11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu morka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   5. Dostawa
    1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
    2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są wskazane w momencie składania Zamówienia.
    3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
   6. Ceny i metody płatności:
          1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),
              cła oraz wszelkie inne składniki.
          2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
             1. przelewem na numer konta bankowego: 94 1750 1165 0000 0000 2052 2062,
             2. płatnością w systemie,
             3. zapłata kartą płatniczą.
   7. Prawo do odstąpienia od umowy:
          1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma 
              prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
              upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 
              Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
          2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o., ul.Częstochowska
             15/4, 62-800 Kalisz, adres e-mail: biuro@morka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 
             oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)
          3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego
              Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   8. Skutki odstąpienia od umowy:
          1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
              rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 
              sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
              poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
              samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
              inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
          2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
              w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
          3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do Morki Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o., ul.Częstochowska 15/4, 62-800 Kalisz niezwłocznie,
              a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
              zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
          4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę
              30PLN.
   9. Reklamacje dotyczące Towarów:
    1. Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
        Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3]
        i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
    2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
        biuro@morka.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji
        w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
    3. Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. nie jest producentem wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu. W takim przypadku
        odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej ponosi Producent
        wskazany na dokumentach. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach
        gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
   10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
    1. Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki
        wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
    2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Morkę Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
        w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
    3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Częstochowska 15/4, 62-800 Kalisz,
        mailowo pod adres: biuro@morka.pl.
    4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
        z funkcjonowaniem Sklepu.
    5. Morka Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji
        w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
   11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
    1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
        roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi
        Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
        Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem
        unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
    2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów,
        rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Morką Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom
        właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
    3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Morką Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie
        Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Morki Szkoła Żeglarstwa Sp. z o.o..
    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu
        usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel